SK Ghendt Skireis - Risoul 2016

Skikot - Algemene Voorwaarden

Een boeking is definitief en kan alleen met kosten geannuleerd worden.Algemene Reisvoorwaarden

Skikot erkent de algemene voorwaarden van de

Geschillencommissie Reizen.Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot

reisorganisatie en reis-bemiddeling zoals verstaan onder de

Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract

tot reisorganisatie en reisbemiddeling.Artikel 2: Promotie

§1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator

of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:

/>

a)wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en

vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de

reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk

melding maken;


b)er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een

schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.

§2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor

bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn

reispromotie schrappen:Artikel 3: Informatie vanwege de reisorganisator en/of

reisbemiddelaar


De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:

§1. vóór het sluiten van het contract tot

reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers

schriftelijk mede te delen:

a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en

de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en

verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten

in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische

nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of

consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij

moeten vervullen;

b) informatie over het aangaan en de inhoud van een

annulering- en/of bijstandsverzekering;

c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de

contracten.§2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende

inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:

a)dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook,

indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;

b)naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van

hetzij de plaatselijke ver-tegenwoordiging van de reisorganisator

en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke in-stanties die de

reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de

reisbemiddelaar of de reisorganisator;

c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het

buitenland, de informatie waar-door rechtstreeks contact mogelijk

is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens

verblijf verantwoordelijk is.

De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van

toepassing in geval van laat-tijdig gesloten contract:
Artikel 4: Informatie vanwege de reiziger

De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar

alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk

gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op

het goede verloop van de reis.

Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit

tot extra kosten leidt voor de reis-organisator en/of

reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.Artikel 5: Totstandkomen van het contract

§1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar

of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te

overhandigen conform de wet.

§2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het

ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de

reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator

de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de

reisbevestiging of gebeurt de bevesti-ging niet binnen uiterlijk 21

dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger

ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger

recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde

bedragen.Artikel 6: Prijs

§1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet

worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is

voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor

zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a)de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of

b)de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten

en/of


c)de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en

belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat

bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging

van de prijs.

§2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen

geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het

vertrek voorafgaan.

§3. Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven

gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In

dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling

van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.Artikel 7: Betaling van de reissom

§1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt

de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot,

een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de

bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

§2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd

gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem

wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het

recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te

beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

§3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt

overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs

uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op

voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke

reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.Artikel 8: Overdraagbaarheid van de boeking

§1. De reiziger kan, vóór de aanvang van

de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen

aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De

overdrager dient tijdig vóór het vertrek de

reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van

deze overdracht op de hoogte te brengen.


§2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn

hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis

en de kosten van de overdracht.Artikel 9: Andere wijzigingen door de reiziger

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de

reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die

daardoor worden veroorzaakt.Artikel 10: Wijziging door de reisorganisator vóór

de afreis


§1. Indien, vóór de aanvang van de reis,

één van de wezenlijke punten van het contract niet

kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo

spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis,

daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de

mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de

door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

§2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk

geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of

reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

§3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een

nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden

opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan

op de prijs worden meegedeeld.

§4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij

de toepassing vragen van artikel 11.
Artikel 11: Verbreking door de reisorganisator

vóór afreis


§1. Indien de reisorganisator, vóór de

aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de

reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze

tussen:
ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke

of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te

betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere

kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo

spoedig mogelijk terugbetalen. ofwel de terugbetaling, zo spoedig

mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde

bedragen.

§2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval,

aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren

van het contract, tenzij: de reisorganisator de reis annuleert

omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en

nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de

reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste

15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan

schriftelijk op de hoogte werd gebracht; de annulering het gevolg

is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder

overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden

die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept

en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet

konden worden vermeden.Artikel 12: Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de

reis


§1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk

deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal

kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige

maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan

te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

§2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de

daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos

ten belope van dit verschil.

§3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of

indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet

aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig

vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de

plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger

schadeloos stellen.Artikel 13: Verbreking door de reiziger


De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of

gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt

wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de

schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar lijden ten gevolge

van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald

worden in de bijzondere voorwaarden of in het reis-programma, maar

mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis

bedragen.Artikel 14: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

§1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede

uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de

reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot

reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het

contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze

verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere

verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de

reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te

spreken.

§2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid

van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de

uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn

eigen daden en nalatigheden.

§3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is

op een in het contract tot reisorganisa-tie inbegrepen dienst,

wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig

dat verdrag uitgesloten of beperkt.

§4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het

reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn

aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de

derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

§5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de

wet van 16 februari 1994 van toepassing.Artikel 15: Aansprakelijkheid van de reiziger

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de

reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun

vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn

contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt

volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.Artikel 16: Klachtenregeling


Vóór de afreis: §1. Indien de reiziger een

klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per

aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de

reisbemiddelaar en/of reisorganisator. Tijdens de reis:

§2. Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet

de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en

bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden

gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een

vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger

van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of

ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

Na de reis:

§3. Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend

opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht

formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het

einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij

de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen

ontvangstbewijs een klacht indienen.Artikel 17: Verzoeningsprocedure

§1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst

onderling een minnelijke regeling nastreven.

§2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen

een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken

partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw

Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te

starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

§3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een

informatiebrochure, een verzoe-ningsreglement en een "overeenkomst

tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze

overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en

ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft

betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

§4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven

eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact

opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de

partijen na te streven.

§5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende

schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de

“Cel verzoening”:


Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

e-mail: verzoening.gr@skynet.beArtikel 18: Arbitrage of Rechtbank

§1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt

deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een

procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor

de Geschillencommissie Reizen.

§2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt

iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om

een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per

aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone

rechtbank kan worden aanhangig gemaakt.Onder de 1250 euro staat de

mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor

de reiziger.

§3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een

geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen

een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de

reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het

geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen

m.b.t. licha-melijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken

beslecht worden.

§4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet,

overeenkomstig het geschillenre-glement, op een bindende en

definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hier-tegen is

geen beroep mogelijk.Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat

van de Geschillencommissie Reizen:

Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel

e-mail: clv.gr@skynet.be

Terug naar boven